ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2020

ಎಫ್.ಐ.ಆರ್

एफ. ऐ. आर (कन्नडा) – मतलब: एफ. ऐ. आर FIR (kannada) – Meaning: First Information Report ಮೂಲ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಂಗ: ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅರ್ಥ ನಾಮಪದ: ಮೊದಲ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ (ಫರ್ಸ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್) ಯು ಪೋಲಿಸರು …

Read More

ಅವನು

अवनु (कन्नडा) – मतलब: वह / वो Avanu (kannada) – Meaning: He ಮೂಲ: ಕನ್ನಡ ಲಿಂಗ: ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅರ್ಥ ಸರ್ವನಾಮ: ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಪುರುಷ, ಗಂಡಸನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವ ಹುಡುಗ, ಪುರುಷ, ಗಂಡಸು ಅಥವಾ ಗಂಡು …

Read More